Všeobecné obchodní podmínky e-shopu umodrekocky.cz

I. Základní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky „VOP“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi „kupní smlouva“, nebo smlouvy o poskytnutí poradenství „smlouva o poradenství“, nebo smlouvy o členství „smlouvy o členství“ uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu na stránkách: www.umodrekocky.cz „internetový eshop“.

2. Provozovatelem internetového obchodu u webu www.umodrekocky.cz je: Renata Petříčková, Lidická 363, Pardubice
IČ: 01261835, ŽÚ Pardubice
Kontaktní údaje: rpetrickova@centrum.cz, modracesta@seznam.cz
Provozovatel webu a e-shopu je dále označen také jako „prodávající“.

3. Zákazníkem (klientem nebo členem) se stává každý, kdo prostřednictvím internetového obchodu u webu www.umodrekocky.cz odeslal řádnou objednávku (inspirace, ebook, členství), nebo o tuto službu požádal na emailu (např. chcete-li tuto službu či produkt jako dárek). Zákazník, který prostřednictvím eshopu nebo emailu odeslal řádnou objednávku se stává kupujícím.

4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva (či smluvní komunikace) uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Na webu www.umodrekocky.cz je k uzavírání smlouvy užito elektronických formulářů souvisejících s eshopem. Uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě. Emailovou komunikací se stvrzuje objednávka z původního, stále funkčního obchodu www.modracesta.blogspot.com.

5. Smlouva se uzavírá v českém/slovenském jazyce.

6. Poskytovatel není plátcem DPH, je však identifikovanou osobou.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR) včetně plateb v rámci „podpora tvorby“ a jsou řádně daněny dle platných předpisů.

8. Uhrazením kupní ceny, popř. členství, se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele www.umodrekocky.cz

 

II. Poskytnutí produktu inspirace/členství/ebooku

a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající uvádí informace o produktech určených k prodeji prostřednictvím internetového obchodu či prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů, např. marketingových akcí na sociálních sítích. Na webu je k dispozici kombinace individuálních inspirativních výkladů včetně konzultací (je vždy uvedeno u každého produktu), ebooky (zdarma i placené) a programy či členství (podmínky jsou vždy u každého produktu).

2. Eshop www.umodrekocky.cz umožňuje zákazníkům prohlížení zboží, uvádí ceny a tam, kde to je možné uvádí i modelový, vzorový výklad nebo ukázku produktu pro lepší představu, co dostáváte. Ceny produktů/programů a členství jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a ceny jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto uvedením ceny ale není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Prohlížení zboží nenese povinnost nákupu. Dotaz a individuální konzultace o vhodnosti jednotlivého produktu také nenese povinnost nákupu. Je vyloučeno použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Zákazník objednává produkty skrze formulář vytvořeného k objednávce. Formulář obsahuje informace o objednávaném zboží a jeho množství, způsobu úhrady kupní ceny zboží, osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednávky.

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající poté potvrdí kupujícímu přijetí objednávky. Je-li to nutné nebo vyžádané kupujícím, vyjasníme si individuální potřeby kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je z elektronického systému eshopou doručeno kupujícímu, v případě objednávky přes email je zaslán email s potvrzením.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo od objednávky odstoupit v případě, že prodávající již zboží v mezidobí nemá v nabídce. Prodávající pak bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout nebo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti zboží objednal a nezaplatil nebo se objednaný produkt nehodí pro jeho individuální situaci.

 

b) Dodání a úhrada kupní ceny zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí produkt/y na zadanou elektronickou adresu (v případě členství i bonusy v podobě psaných dopisů zasílaných obyčejnou poštou) ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, kupující neprodleně informuje o situaci a individuálně se dohodne.

2. Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby: bezhotovostním převodem na účet

3. Prodávající vystavuje daňový doklad – fakturu. Dodávám ji s dodaným produktem.

 

c) Dodání a úhrada kupní ceny poradenství

1. Poradenství je poskytováno Renatou Petříčkovou (dále jen „poskytovatelka“) formou poskytnutých dokumentům individuálních článků (Word, pdf, nahrávky na Youtube) a emailových konzultací (případně messenger či jiné dohodnuté prostředky).

2. Pokud jsou v některém případě výjimky či speciální okolnosti ohledně produktů, je to vždy jasně uvedeno v popisku daného produktu.

3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o soukromí kupujícího/klienta, jejichž prozrazení by poškodilo kupujícího. Zachování tajemství je samozřejmostí.

4. Poskytnuté poradenství nenahrazuje zdravotní péči (vyhrazuji si právo nepřijímat klienty v péči psychiatra nebo s diagnostikovanou psychickou nemocí či pravidelně užívající jakákoliv psychofarmaka). Zvažte poradenství v těhotenství, v době emoční nerovnováhy a obraťte se nejprve na odborníky. Konzultace tohoto typu je ryze inspirativní a má vést k uvědomění si vlastních sil a hledání svého vlastního řešení.

5. Některé produkty jsou určeny pouze pro krásnější den, zavedení příjemné rutiny do života apod.

6. Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP.

 

III. Členství v online programu

a) Uzavření smlouvy

1. Provozovatel uvádí informace o online programech určených k prodeji prostřednictvím e-shopu www.umodrekocky.cz nebo marketingových nástrojů a sociálních sítí.

2. E-shop dodá zákazníkům všechny informace, modelové texty a ceny za členství v online programech (některé části jsou přístupné v Youtube programu, vždy je to u každého programu uvedeno). Ceny členství v online programech jsou konečné a nemění. Případné změny se dějí v cyklech, například u programů vázaných na jednotlivé měsíce se ceny mohou měnit s každou další sezónou. Lze však uzavřít smlouvu o členství za individuálně sjednaných podmínek po emailu. Některá členství je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu.

3. Veškeré informace si lze prohlížet bez nutnosti nákupu. Provozovatel vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že souhlasí s VOP a zákazník tyto podmínky vidí k odškrtnutí před dokončením objednávky. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

5. Chyby v objednávce může zákazník opravit v průběhu zadávání objednávky, případně prostřednictvím emailové zaslané provozovateli (modracesta@seznam.cz)

6. Smlouva o členství vzniká na základě objednávky ze strany klienta u provozovatele, nebo úhradou ceny členství na účet provozovatele, podle toho, který okamžik nastane dříve a vše další pak běží individuálně dle podmínek každého členství (vše je popsáno v popisku produktu).

7. Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím neveřejných odkazů na platformě Youtube (případně lze domluvit i jinak).

8. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje: objednávané položky, způsob platby, osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

9. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu. U některých psaných výkladů a inspirací je faktura součástí již hotového produktu (zejména, je-li objednávka učiněna skrze email).

 

b) Platba

1. Po doručení objednávky dostane od provozovatele zákazník doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

2. Cenu členství nebo účasti v programu může zákazník uhradit bankovním převodem.

 

c) Ukončení smlouvy

1. Smlouva se automaticky ukončuje po uplynutí dohodnuté doby programu nebo členství. V případě měsíčních plateb začíná produkt (a služby s ním spojené) běžet dnem úhrady po dobu 30 dnů. Před splatností nového měsíce je emailem zákazník upozorněn na možnost nové objednávky, tento email ho však nezavazuje k nákupu. Nebude-li na něj reagovat a další platba nepřijde, členství nebo program se automaticky přerušuje.

2. Členství může být zrušeno dohodou smluvních stran zcela individuálně i v případě nespokojenosti s produktem (zjištění, že toto není pro mne to pravé).

2. Provozovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zákazník neuhradil cenu produktu, nebo zjistil, že služba pro zákazníka není vhodná (vrací se pak celá nebo poměrná část peněz za službu či produkt).

 

d) Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje poskytovat objednané služby zákazníkům v rozsahu, jaký byl dohodnut v konkrétním produktu. V případě zpoždění bude klient upozorněn a dohodnut individuálně další postup.

 

e) Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník se zavazuje v souladu se smlouvou o členství uhradit cenu produktu/členství/programu.

2. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby tak, jak je dáno v daném produktu, v jeho popisku.

3. Zákazník by měl používat informace pro sebe získané jen pro sebe, neposkytovat je třetím osobám a nešířit volně po internetu.

4. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v osobní práci klienta. Poskytované služby jsou jen podpůrné a inspirativní. Největší díl práce musí každý vykonat sám. Se stejnou vážností bere zákazník na vědomí, že služby nejsou vhodné pro osoby s diagnostikovanou psychickou poruchou, v období, kdy bere psychofarmaka, ke zvážení je pak i stav těhotenství nebo extrémně silné emoční zátěže. Zde prosím vyhledejte nejprve odborníka.

 

f) Změna, náhrada online programu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínů v situacích, které to neodkladně vyžadují. Tyto změny budou neodkladně zákazníkovi sděleny na emailový kontakt a domluven individuální postup.

 

IV. Práva spotřebitele 1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny prostřednictvím www.umodrekocky.cz eshop a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může v neodkladných případech poskytnout službu ještě před jejím zaplacením. I zde platí možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

c) Od smlouvy lze odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů, není-li uvedeno jinak v konkrétním produktu (u dlouhodobých programů se lhůty prodlužují). Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na straně druhé jako zákazníkem.“ V případě, že jde o testovací verzi (počátek produktu na vyzkoušení, měsíc zdarma) není třeba tímto způsobem vypovídat, za uzavřenou se smlouva považuje až ve chvíli, kdy je zaplacena částka za produkt.

d) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.

 

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Veškeré produkty i obrázky na eshopu www.umodrekocky.cz jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Některé obrázky jsou z fotobanky Pixabay.cz

2. Některé články či citace lze použít s uvedením původního zdroje. 3. Reference uvedené na webu www.umodrekocky.cz jsou podloženy uchovanými emailovými zprávami a souhlasem dotyčných osob.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně bude uveřejněna. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP.

3. Pokud klient/zákazník s příslušnou změnou VOP nebude souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Pokud se změna bude týkat změny již v probíhajících programech, program doběhne ještě bez těchto změn, případně každý klient dostane oznámení (a může souhlasit, nebo kvůli změně odstoupit od smlouvy a má pak právo na vrácení poměrné částky svého produktu).

4. Individuální dojednání odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

6. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Provozovatel ani zákazník berou na vědomí, že nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě nejsou žádné neuvedené informace ani týkající se „obecných zvyklostí v tomto oboru“. Vše podstatné najdete v F.A.Q https://umodrekocky.cz/sluzby/

8. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adrese www.umodrekocky.cz

9. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 10. 5. 2022

Shopping Cart